Kosár

Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

Kérünk figyelmesen olvasd el az adatkezelési tájékoztatónkat, hogy megismerjed hogyan kezeljük adataid és az adatkezeléssel kapcsolatos jogaidat.

I. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Az Adatkezelő neve: Bercsényi Renáta e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhelye: 2230 Gyömrő, Kassai u. 16.
Vállalkozói nyilvántartási száma:  52316052
Adószáma: 68833051-1-33

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Postai cím: 2230 Gyömrő, Kassai u. 16.
Telefonszám: +36 (20) 321 8933
Elektronikus elérhetőség: info@marinamiracle.hu
Honlap címe: www.marinamiracle.hu

II. Fogalmak

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Érintett: Az az azonosított vagy azonosítható személy, akire a Személyes Adat vonatkozik.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozás: Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő nevében végzett valamennyi Adatkezelési
tevékenység.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Adatvédelmi Jogszabályok: a GDPR és minden más, EU-s vagy tagállami szintű, az adatkezelésre
vonatkozó bármely jogszabály együttesen.
Felügyeleti Hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

III. Az Adatkezelés céljai, jogalapjai és a kezelt személyes adatok köre, valamint tárolásuk időtartama:

Az adatkezelés célja: az adatkezelésnek, annak minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. A vállalkozás adatkezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az adatkezelés célja befolyással van a kezelt adatok körére is, ugyanis az egyes személyes adatokat csak a célhoz kötötten, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig lehet kezelni.

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak lehetnek:
a) az érintett (például Ön) hozzájárulását adta. A hozzájárulás megadható egy vagy több konkrét célra is;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett (például Ön) az egyik fél,
c) az adatkezelés a fenti szerződés megkötését megelőzően szükséges, éspedig az érintett (például az Ön) kérésére történő lépések megtételéhez;
d) az adatkezelés az adatkezelőre (cégünkre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
e) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Kivételt jelent ez alól, ha ezen jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan jogos érdekei, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Különösen ilyen kivételnek minősül, ha az érintett gyermek. Különleges adat az Adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha az érintett írásban hozzájárul az adatkezeléshez.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő fő szabályként köteles törölni minden olyan személyes adatot,
– amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy
– (ha az adatkezelés egyedüli jogalapja az érintett hozzájárulása) amelynek kezeléséhez az érintett visszavonta hozzájárulását, illetve amely adatkezeléshez nincs jogszabályi jogalap, nem szükséges jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, nem szükséges létfontosságú vagy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (a fenti megszorításokkal).

Vállalkozásunk az alábbi célokból kezelheti adatait:

(az egyes célok mellett feltüntetjük az adatkezelés jogalapját, és kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát is)

Kapcsolatfelvétel:

Ha a kapcsolatfelvételt Ön kezdeményezi, az alábbi adatok arra szükségesek, hogy vissza tudjunk jelezni az Ön számára.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, email cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: a kezelt adatok az Önnel való kapcsolatfelvételt követően törlésre kerülnek, amennyiben nem történik további olyan adatkezelés, amelyekről az alábbiakban esik szó

Vállalkozásunk termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődők számára történő ajánlat adása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatok felvételénél az Ön hozzájárulása (a kapcsolatfelvételnél megadott hozzájárulást egyben az ajánlatadáshoz megadott hozzájárulásnak is tekintjük), a további adatkezelés során az esetleges szerződés megkötését megelőzően szükséges lépések megtétele. A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, email cím, jogi személy esetén a természetes személy kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe, valamint az ajánlat adásához szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatból megrendelés vagy szerződés lesz 8 év, egyéb esetben 5 év (pl. újbóli ajánlatkérés esetén összehasonlítási alapul).

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudunk ajánlatot adni az Ön számára.

Cégünkkel történő szerződéskötés, vagy megrendelés leadása

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, lakcím (magánszemély esetében a számla kiállítása céljából), egyéni vállalkozó neve és azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi
személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; megrendelés ténye és tárgya, a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve.)

Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli/közbeszerzési jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok (8 év). Amennyiben a szerződés mégsem jön létre, a felvett adatokat 5 év után töröljük.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést vagy nem tudjuk felvenni a megrendelést.

Cégünkkel megkötött szerződés, vagy az Ön által leadott megrendelés teljesítése

Ide tartozik a megrendelt termék/szolgáltatás előállítása és esetleges házhoz-szállítása, egyeztetés az előállítás során, terméktámogatás esetén a support feladatok elvégzése, garanciális- és garancián túli ügyek intézése, stb.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, lakcím (magánszemélynél akkor, ha a kiszállításhoz kell) egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), ha szükséges, akkor a szállítás/megvalósítás címe; a támogatással érintett továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok ( pl. bankszámlaszám, számlavezető bank neve).

Az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos számviteli jogszabályokban előírt időtartam után kerülnek törlésre a fenti adatok (8 év). A magánszemély ügyfél elérhetőségi adatai valamint a jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és elérhetőségi adatai annak kérésére a szerződés teljesítését követően törölhetőek. A későbbi pontos visszakereshetőség érdekében adott esetben előfordulhat, hogy az Ön írásbeli hozzájárulását kérjük a hosszabb ideig való megőrzésre.

Ügyfélnyilvántartó / partner nyilvántartó rendszerének üzemeltetése

Az ügyfélnyilvántartó rendszer célja, hogy segítse a szerződések teljesítését, az ügyfelekkel, illetve partnerekkel történő kapcsolatfelvételi adatok könnyű elérhetőségét.

Az adatkezelés jogalapja: cégünk jogos érdeke, amely a működőképességünkhöz, szolgáltatásaink színvonalának fenntartásához fűződik.
A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, lakcím, egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozó azonosítószáma, adószáma), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi adatai; a szolgáltatás/termék megfizetésével kapcsolatos adatok (pl: bankszámlaszám, számlavezető bank neve)

Az adatkezelés időtartama: számlázás esetén 8 év, egyéb esetekben 5 év.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye:
Nem tudjuk teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeinket. 

Facebook/Instagram oldal üzemeltetése

Cégünk saját oldalt tart fenn a Facebook és Instagram közösségi portálokon. Az adatkezelés célja cégünk ismertségének növelése, marketing célú hirdetéseinek közzététele. Az adatkezelés jogalapja: cégünk Facebook és Instagram oldalán a „tetszik”/”like”- gombra kattintással vagy a „Követem” gombra kattintással Ön hozzájárul cégünk híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán. A Facebook és Instagram portálok saját adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook és Instagram szolgáltatások honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com és www.instagram.com címeken, vagy a
https://www.facebook.com/privacy/explanation és a https://help.instagram.com/196883487377501 címen kaphat.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

A kezelt Személyes Adatok köre: cégünk adminisztrátorai/munkatársai, mint Facebook és Instagram felhasználók láthatják a kedvelők, követők névsorát, valamint a személyekre kattintással láthatják azok nyilvános adatlapját.

Az adatok tárolásának ideje: amikor ön a követés, vagy kedvelés gombok visszavonására kattint, akkor megszűnik a Facebook és Instagram portálokon való kapcsolata cégünkkel.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem kap automatikus értesítést a Facebooktól és az Instagramtól az ottani oldalunkon közzétett új információkról.

Weboldal látogatási adatok ( „Cookie”-k, „sütik”)

A weboldalon tárolt ún. „sütik” egy része az oldal működéséhez szükséges, más része anonimizált statisztikai adatokat gyűjt, ismét más részük pedig alkalmas a weblap látogatójának személyiségi profiljának felmérésére. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat megtalálja weboldalunkon. A „süti” alkalmazásáról az ügyfelek tájékoztatása oly módon történik, hogy cégünk weblapján jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a „süti” alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely mellett található egy link, amelyre kattintva elérhető a részletesebb tájékoztató. Bővebb információ Adatkezelési tájékoztatónk 1. számú mellékletében.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

A kezelt Személyes Adatok köre: a sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között) a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa, a látogató által használt internetes böngésző adatai, a honlapon a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett, az egyes aloldalakon eltöltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb. A kezelt adatok tárolásának idejéről Adatkezelési tájékoztatónk 1. számú mellékletében kaphat információt.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: a weboldal által nyújtott szolgáltatások nem teljes körű igénybevehetősége.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja hogy Önt értesíthessük üzleti ajánlatainkról, vagyis marketing tartalmú üzeneteket küldjünk az ön számára e-mailen.
Nem minősülnek hírlevélnek a következő esetek: ha az e-mail cím kezelése elsősorban az érintett azonosítását szolgálja, pl. regisztrációkor, vagy megrendelés esetében, fizetéskor, vagy a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást
szolgálja. Ezen kívül a cégünk által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást cégünk bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás egyértelmű és kifejezett szándéknyilvánítással történik.

A kezelt adatok köre: email cím, név.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig. Ha egyéb típusú kapcsolatban is állunk a hírlevél küldésen kívül (pl: korábban egy terméket rendelt tőlünk), akkor a hírlevél lemondása esetén továbbra is kezelni fogjuk adatait, azzal, hogy
további hírlevelet nem küldünk az Ön számára.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: nem tudunk Ön számára információkat küldeni ajánlatainkról, akcióinkról.

Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása; a panasz leadását hozzájárulásnak tekintjük.

A kezelt személyes adatok köre: személyazonosításra szolgáló adatok (pl: név, ügyfélazonosító), elérhetőségi adatok (levelezési cím, email, telefonszám), továbbá jogi személy megrendelő esetében a magánszemély kapcsolattartó neve és fentiek szerinti elérhetőségi
adatai; az igénybe vett szolgáltatás megnevezése; a vásárolt termék neve,
− a szolgáltatás igénybe vételének, termék megvásárlásának dátuma,
− a panasz tárgya, és az azzal kapcsolatban tett intézkedésünk.
− Az adatok tárolásának ideje: az adatokat az Adatkezelő (cégünk) a panasz kivizsgálását követő 1 év után törli.
Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott ügyfélre nem visszavezethető, az ügyféllel nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

Az adatszolgáltatás megtagadásának lehetséges következménye: Ön nem tud panaszt tenni az Adatkezelőnél.

IV. Adatok forrása:

Az adatok az érintettől (vagyis Öntől) kerülnek beszerzésre, kivéve az alábbi eseteket:
– a kintlévőség-kezelés során beszerezhetőek elérhetőségi adatok nyilvános adatbázisokból is, így nyilvános internetes telefonkönyvekből, tudakozókból, nyilvánosság számára hozzáférhető internetes felületekről (telefonszám, elérhetőség, cím, stb.)
– a jogi személy magánszemély kapcsolattartójának adatait megadhatja a jogi személy másik kapcsolattartója vagy képviselője is.

V. Adatkezelési műveletek és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

Az adatkezelési műveletek a következők lehetnek: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az egyes adatkezelési műveleteket azon személyek végezhetik, illetve az adatokat azok ismerhetik meg, akiknek munkakörét képezi a kapcsolódó tevékenység. Így különösen a munkakörüknél fogva adatrögzítést végzők (értékesítés, logisztika), a termékek, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan döntés előkészítést végzők, az informatikai rendszerek üzemeltetésével összefüggésben az informatikai szakterület alkalmazottai, valamint a szerződések teljesítésével kapcsolatban eljáró munkavállalók (például kapcsolatfelvételnél az értékesítők, a szerződés teljesítése során a termék kiszállítói, support esetén az azzal foglalkozó kolléga, panaszok esetében a panaszkezelésben résztvevő kollégák) és egyes szerződéses jogviszonyok keretében eljárók (pl. ügyvédek, közjegyzők).
Cégünk szervezetén belül a személyes adatok munkavállalók által történő megismerhetőségének szabályrendszerét a belső szervezeti és működési szabályai, a munkavállalók munkaköri leírásai és a hozzáférési jogosultságok belső eljárásrendje határozza meg. Cégünk munkavállalói csak olyan mértékben jogosultak megismerni az Ön személyes adatait, amilyen mértékben az szükséges feladataik elvégzéséhez és titoktartási kötelezettség terheli őket. Megismerik továbbá az adatokat az adatfeldolgozást végzők egyes munkavállalói, továbbá azok, akik részére az érintett hozzájárulása, illetve törvény rendelkezése folytán továbbításra kerülnek személyes adatai.

VI. Adattovábbítás

Az adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára (lásd. a Címzett definícióját a fogalom meghatározások között) történő hozzáférhetővé tétele, vagyis nem csupán a szűkebb értelemben vett „továbbítás”. Az adattovábbítás mindig csak adatkezelők között értelmezhető.

Az Adatkezelő (cégünk) személyes adatot csak az Adatvédelmi Jogszabályok szerinti feltételek esetén és mértékben ad ki, továbbít. A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha
– az érintett ahhoz hozzájárult, (pl. marketing célú adattovábbítás) vagy
– az Adatvédelmi Jogszabályok azt megengedik, illetve előírják (pl. tájékoztatás felügyeleti hatóságok, bíróságok, rendőrség megkereséseire), vagy
– szűk körben, az Adatkezelő jogos érdeke lehetővé teszi (pl: követelések jogi úton történő érvényesítése, biztonsági szolgálat vagy távfelügyeleti rendszer üzemeltetője)

A követeléskezelés, illetve követelések jogi úton történő érvényesítése esetén alkalmazott adattovábbítás:

Az Adatkezelőnek (cégünknek) a lejárt esedékességű követelése érvényesítése érdekében lehetősége van megbízást adni külső, követeléskezelési és behajtási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások igénybevételére, valamint külső jogi szakértő (ügyvéd) bevonására is. Az érintett adatait a követeléskezelési feladattal megbízott munkavállaló, valamint a megállapodások megkötésében és a kapcsolattartás teljesítésében részt vevő munkavállalók ismerhetik meg. Az adatok megismerésére jogosultak a behajtási tevékenységben közreműködő, megbízott adatfeldolgozók érdemi ügyintézésében részt vevő alkalmazottjai.

Európai Unión kívülre történő adattovábbítás

Tájékoztatjuk, hogy az érdeklődők, ügyfelek személyes adatait az Európai Unió területén kívülre is továbbítjuk. A továbbítás célországát és felhasználási célját az 1. számú mellékletben találhatja meg. 

VII. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő (cégünk) jogosult adatfeldolgozó igénybe vételére és a számára adatok átadására. Tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozásra történő adatátadást, adatfeldolgozó igénybevételét az Adatvédelmi Jogszabályok nem kötik előzetes hozzájáruláshoz, hanem az érintettek tájékoztatásához. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag technikai feladatként az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az Adatkezelő (cégünk) által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő (cégünk) felel. Az Adatkezelő (cégünk) által alkalmazott adatfeldolgozókról bővebb információt Adatkezelési tájékoztatónk 1. számú mellékletében találhat.

VIII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő (cégünk) megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását (vagyis hogy védett legyen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben),
– integritását (jogosulatlan megváltoztatása elleni védelmet),
– rendelkezésre állását (az adatok az arra jogosultak számára hozzáférhetőek) és
– ellenálló képességét;
– az adatok hitelességét, pontosságát, naprakészségét.

Az Adatkezelő (cégünk) biztosítja az adatok kezelését végző rendszerek azon képességét fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani. Az Adatkezelő az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálja. Az Adatkezelő (cégünk) az IT biztonságot szolgáló technológiákat és eljárásokat alkalmaz (pl. biztonsági hozzáférés-szabályozások, jogosultságkezelő rendszerek, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, számítógépes azonosítók, jelszó, képernyővédelem, naplózás stb.
Az IT kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra.

Az Adatkezelő (cégünk) a személyes adatok törlésére való automatizmusokat vezetett be az adatkezelés során. A személyes adatokat tartalmazó eszközök jelszóval védettek, és szigorú leltározási rend alá tartoznak. Az Adatkezelő (cégünk) az adatfeldolgozókkal történő együttműködése során is szem előtt tartja az adatbiztonság követelményét, ezért a velük kötött szerződés garanciákat tartalmaz az adatkezelés biztonságára vonatkozóan, például a technikai, -szervezési előírásokat, -az adatfeldolgozói munkavállalóinak titoktartási kötelezettségét illetően. Szintén ezt a célt szolgálja, hogy az adatfeldolgozó az Adatkezelő (cégünk) előzetes engedélyével vehet igénybe további adatfeldolgozót. Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Az Adatkezelő (cégünk) a weblapján keresztül történő adattovábbításért azonban nem tud teljes felelősséget vállalni.

IX. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintettek jogaira vonatkozó általános szabályok:

Az Adatkezelő (cégünk) indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbi jogokra vonatkozó kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő (cégünk) a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő (cégünk) nem ért egyet az érintett kérelmével, akkor legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet álláspontjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő (cégünk) az érintettek jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmeket díjmentesen teljesíti. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő (cégünk) , figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt (cégünk) terheli. Amennyiben az Adatkezelőnek (cégünk) megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. Az Adatkezelő (cégünk) minden olyan címzettet tájékoztat a lent meghatározott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő (cégünk) tájékoztatja e címzettekről.

Az érintettet megillető egyes jogok:

Az érintett hozzáférési joga (más néven tájékoztatáshoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől (cégünktől) tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; továbbá ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor a következő információkról is:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közlik(közölhetik),
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől (cégünktől) a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) amennyiben az Adatkezelő (cégünk) alkalmaz ilyen eljárást, akkor az automatizált döntéshozatal vagy profilalkotásról szóló ismertetés és arra vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítás adatbiztonságát védő megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő (cégünk) az általa kezelt személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőtől (cégünktől) a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését.

A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapult, az érintett jogosult a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonására. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adatkezelésnek van a hozzájáruláson kívül más jogalapja is, akkor a hozzájárulás visszavonása nem vezet az adatkezelés megszűnéséhez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás időpontját megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (cégünk) indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő (cégünk) pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásán alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) az érintett a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése, illetve a marketing célú profilalkotás ellen tiltakozik;
e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
f) a személyes adatokat az Adatkezelő (cégünk) re alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
g) a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül 16 év alattiak részére felkínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlásával kapcsolatosan került sor.

A törlésre való kérelmet nem kell teljesíteni amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelő (cégünk) re alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre (cégünkre) ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) A GDPR-ban meghatározott, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő (cégünk) nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fent leírtak alapján az érintett kérésére törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőnek (cégünk), hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő (cégünk) korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő (cégünk) ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek (cégünknek) már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett tiltakozott a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásán alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő (cégünk) jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő (cégünk) az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő (cégünk) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
– jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek (cégünknek) továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől (cégünktől), hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatait közvetlenül egy másik Adatkezelő (cégünk) felé továbbítsa. Az adathordozhatóság jogának gyakorlása nem érintheti hátrányosan más személyek jogait.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő (cégünk) a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése kifejezetten marketing célból érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő (cégünk) közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelő (cégünk) re alkalmazandó olyan Adatvédelmi jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő (cégünk) részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az érintett rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben
– az Adatkezelő (cégünk) elutasítja az érintett fentiekben leírt jogaira vonatkozó kérelmét, és az érintett nem ért egyet az Adatkezelő (cégünk) ezen döntésével; vagy
– az Adatkezelő (cégünk) az érintett jogainak gyakorlása kapcsán leírt határidőt elmulasztja, akkor az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül
– bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható. Az érintett kezdeményezhet az adatvédelmi hatóság felé eljárást is.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 – 1 – 391-1400
fax: +36 – 1 – 391-1410).

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen az Adatkezelőnél (cégünk) benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.
A legfontosabb adatkezelésre vonatkozó jogszabályok listája (a teljesség igénye nélkül)
− GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
− 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
− 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
− 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
− 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
− Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
− A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
− 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről


1. számú melléklet:

INFORMÁCIÓK AMIKET GYŰJTÜNK

Amikor meglátogatja oldalunkat, automatikusan gyűjtünk néhány információt az ön által a honlap meglátogatására szánt eszközről, web böngészőről, IP címét, földrajzi időzónáját, és néhány az eszközére telepített cookie-t. Ezen felül miközben Ön weboldalunkat böngészi, az egyes weboldalakról vagy a termékekről amelyeket megnézett, és az oldalon gyakorolt viselkedéséről is információkat gyűjtünk. Ezekre úgy hivatkozunk, mint "Eszköz információk".

Eszköz információkat az alábbi technológiákkal gyűjtünk:
- A “Pixels” elektronikus fájlok, amelyeket arra használunk, hogy információkat gyűjtsünk, hogy böngészi a honlapot.

Kiegészítésképpen, amikor vásárol, vagy vásárolni szándékozik a honlapon keresztül, információkat gyűjtünk Öntől. Ezek: név, számlázási cím, szállítási cím, fizetési információk, email cím és telefonszám. Ezekre az információkra "Rendelési információkként" hivatkozunk.

Amikor személyes információkról beszélünk az Adatvédelmi tájékoztatóban, akkor az Eszköz információkról és a Rendelési információkról van szó.

HOGYAN HASZNÁLJUK A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT?

A Rendelési információkat arra a célra gyűjtjük, hogy teljesíteni tudjuk az oldalon keresztül történő megrendeléseket (beleértve a fizetési információk feldolgozását, a szállítás szervezését és a számlák és megrendelési visszaigazolások elkészítését). A rendelési információkat kiegészítésképpen, arra is használjuk, hogy:
- Kommunikálhassunk Önnel;
- Kizárhassuk a potenciálisan visszaélésekre, vagy csalásokra használt hamis rendeléseket;
- Amennyiben hozzájárult az adatainak későbbi kapcsolattartásra használt felhasználására, információkkal vagy a termékeinkkel kapcsolatos reklám célokra.

A begyűjtött Eszköz információkat, arra használjuk, hogy kizárjuk a csalások és visszaélések (elsődlegesen az Ön IP címe) lehetőségét, illetve arra hogy, fejlesszük és optimalizáljuk a honlap működését (pl. analitika generálása arról, hogy a vásárlóink hogyan böngészik és használják az oldalt, és a marketing és hogy reklám kampányaink sikeresebbé tétele érdekében célzott ajánlatokkal láthassuk el Önt.)

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK MEGOSZTÁSA

Az Ön Személyes információit harmadik felekkel is megosztjuk az alábbiak szerint:

Shopify-t használunk webáruházunk motoraként -- Az alábbi linken olvashat róla bővebben, hogyan használja a Shopify az Ön személyes információit: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Google Analytics szolgáltatást is használunk, amely segít nekünk megérteni, hogyan használják vásárlóink az oldalunkat --- Az alábbi linken olvashat róla bővebben, hogyan használja a Google az Ön személyes információit: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Az alábbi linken lehetősége van, hogy kikapcsolja a Google Analytics követését:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

MailChimp-et használunk, hogy amennyiben elfogadta a hírlevél felhasználási feltételeinket, elmenthessük az email címét és hírleveleket küldhessünk Önnek: Aláírt ADATFELDOLGOZÓI MEGÁLLAPODÁSUNKAT itt olvashatja el

Bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, a Hírlevelek alsó szakaszában található hivatkozásra kattintva. 

Végül, megosztjuk az Ön Személyes információit akkor is, hogy a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően, a rendhatósági szervek kérelmeinek és hivatalos felszólításának eleget tegyünk, illetve a saját jogainkat védjük.

EGYÉB BELFÖLDI ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó neve: OTP eBIZ Kft.
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18.
Az Adatfeldolgozó által az Adatkezelő javára végzett tevékenység: Az OTP eBIZ ügyviteli rendszer üzemeltetése, karbantartás szerződéses SLA-k alapján
Az átadott adatok köre: személyes adatok közvetlenül nem kerülnek átadásra, de a rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférési jogosultsága van tevékenységi köréből adódóan
Az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek: betekintés, tárolás, törlés, illetve megsemmisítés. 

VISELKEDÉS ALAPÚ REKLÁMOK

A fentebbiekben ismertetettek alapján, a Személyes információit, arra használhatjuk, hogy olyan célzott reklámokat vagy marketing célú megkereséseket küldjünk Önnek, amiről úgy gondoljuk érdekelheti Önt. További információkat tudhat meg a célzott reklámokról, ha meglátogatja a Network Advertising Initiative’s (“NAI”) oktató oldalát az alábbi hivatkozáson: http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

A célzott reklámokról az alábbi hivatkozásokon kapcsolhatja ki:


Kiegészítésképpen, néhány szolgáltatásról úgy is le tud iratkozni, ha meglátogatja a Digital Advertising Alliance’s leiratkozási portálját az alábbi hivatkozáson: http://optout.aboutads.info/.

COOKIE NYILATKOZAT

Tájékoztatás az úgynevezett „cookie”-k vagy másképpen „sütik” működéséről

Tisztelt Látogatónk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a www.marinamiracle.hu honlapon sütiket/cookie-kat használunk.

I. Mit jelent a „cookie”, vagy magyarul „süti”?

A süti olyan információ, amelyeket a meglátogatott honlapok tárolnak el a számítógépen. Egy meghatározott időtartam eltelte után a sütik automatikusan törlődnek a gépéről. Ez az időtartam a sütik típusától függ (egy adott süti lejárata a böngésző részletes beállításainál megnézhető). Amikor Ön ismét ellátogat arra a honlapra, ahonnan a sütik letöltődtek, akkor az internetes böngészője elküldi az adott honlappal kapcsolatos sütiket a weboldal üzemeltetője felé. Ez lehetővé teszi a honlap üzemeltetője számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön, a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik által tárolt információk a következők lehetnek (többek között): 
– a honlap meglátogatásához használt számítógépes eszköz típusa; a látogató által használt internetes böngésző adatai; a honlapon
a látogató által megadott információk; olyan reklámok, amelyeket a látogató megtekintett; az egyes aloldalakon eltöltött idő; böngészési adatok; kilépések; stb.

II. A következő sütiket használja honlapunk

• CookieConsent: 1 év (a cookie érvényességi ideje, ami a kezelt adatok tárolási idejére vonatkozik)
Elengedhetetlen süti, ami segít használhatóvá tenni a weboldalt azáltal, hogy engedélyez olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen süti nélkül nem tud megfelelően működni.
• _ga: 2 év
Egy egyedi ID-t regisztrál ez a cookie, amit statisztikai adatok generálására használ a rendszer arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a látogató a honlapot.
• _gat: Session – egy adott időszakra vonatkozó cookie
A Google Analytics használja, hogy gátolja az API-k kérési arányát.
• _gid: Session – egy adott időszakra vonatkozó cookie
Egy egyedi ID-t regisztrál ez a cookie, amit statisztikai adatok generálására használ a rendszer arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a látogató a honlapot.
• @@History/@@scroll|#: Session – egy adott időszakra vonatkozó cookie.A Youtube.com sütije.
• NID: 6 hónap google.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál, ami meghatározza a visszatérő felhasználó által használt eszközt. A célzott hirdetésekhez használják.
• collect: Session – egy adott időszakra vonatkozó cookie.
google-analytics.com sütije. A Google Analytics-nek küld adatokat a látogató eszközéről és viselkedéséről. Követi a látogatót az eszközhasználata változásában és a marketingcsatornákon.
• GPS: Session – egy adott időszakra vonatkozó cookie. 
youtube.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál mobileszközökön, hogy nyomonkövetést tegyen lehetővé a GPS koordináták földrajzi helymeghatározása alapján.
• PREF: 8 hónap
youtube.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál, amit a Google használ, hogy statisztikát állítson fel a látogató Youtube videó-használati szokásairól a különböző webhelyeken keresztül.
• VISITOR_INFO1_LIVE: 179 nap youtube.com sütije. Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét az integrált YouTube videót tartalmazó oldalakon.
• YSC: Session – egy adott időszakra vonatkozó cookie youtube.com sütije. Egyedi ID-t regisztrál, hogy nyilvántartsa a felhasználó által megtekintett YouTube videókat.

A honlapunkra történő első látogatás alkalmával az oldalunkon egy figyelemfelhívó sáv fog megjelenni, amelyben jelezzük, hogy honlapunkon sütiket használunk.

A honlapunk olyan, külső szolgáltatók által készített sütiket is telepíthet, melyeket a külső szolgáltatók statisztikai mérésekhez, személyre szabott reklámokhoz felhasználnak. A honlapunkra mutató reklámok más weboldalakon/szolgáltatásokban is megjelenhetnek, melyeket a partnereink kezelnek. Az ezeken a weboldalokon/szolgáltatásokban használt sütik adataira és aktivitásuk időtartamára nem vállalunk felelősséget. Ezzel kapcsolatban az adott partnerek adatkezelési tájékoztatóiban tud tájékozódni.

III. Az egyes sütik beállításai

Látogatók viselkedésével kapcsolatos sütik:
Google Analytics: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Technikai jellegű sütik:
Google TagManager: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

Olyan sütik, amelyeket követéshez, személyre szabott reklámokhoz lehet felhasználni:
Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217
Google Adwords és Youtube: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

IV. Az internetes böngészők sütikkel kapcsolatos beállításai

Az internetes böngészők oldalain további információkat talál, hogy az adott böngészőben hogyan végezheti el a sütik beállítását. Az elterjedt internetes böngészők esetében ezek a következő oldalak:
• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
• Opera: http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
Mobiltelefonban használt böngészők: Többnyire a „Beállítások” / „Adatvédelem” vagy „Adatkezelés és biztonság” menüpontokon belül tud tájékozódni, és beállításokat végrehajtani.

NINCS NYOMON KÖVETÉS SZŰRŐ

Szeretnénk, ha tudná, amennyiben bekapcsolja a böngészője "Nincs nyomon követés" szűrőjét, az nem változtatja meg az oldal adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatát.

AZ ÖN JOGAI

Önnek az Európai Unió polgáraként, joga van az Önről gyűjtött információkhoz való hozzáférésre és kérheti azok pontosítását, frissítését vagy törlését. Amennyiben élni kíván ezzel a jogával, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken. 

Kiegészítésképpen, ha Ön az Európai Unió polgára, tájékoztatjuk, hogy adatait annak érdekében dolgozzuk fel, hogy szerződést köthessünk Önnel (pl. az oldalon keresztül leadott megrendelését teljesíthessük), vagy egyéb törvényes üzleti érdekeinket segítő tevékenységet végezhessünk. Ezen kívül kérjük vegye figyelembe, hogy adatai Európán kívüli feldolgozásra is kerülnek, beleértve Kanadát és az Amerikai Egyesült Államokat.

A Személyes információk nem törölhetők öldalunkról, miközben:
● Feldolgozás alatt lévő megrendeléshez köthetők
● Olyan megrendeléshez köthetők, amely kevesebb mint 180 nappal korábban történt. (Az általános időkeret, amely tartalma alatt a vásárló pénz visszatérítést kérhet a hitelkártya kibocsájtótól).

Amennyiben a felhasználó adata nem törölhető ezen okok miatt, Önnek újra be kell nyújtania felénk a határidő lejárta után a törlési kérelmét.

ADATOK TÖRLÉSE

Amikor egy rendelést ad le az oldalon keresztül, rendelési adatait tárolni fogjuk, egészen addig ameddig Ön nem kérelmezi ezek törlését.

VÁLTOZTATÁSOK JOGA

Időnként frissítjük Adatvédelmi irányelveinket, hogy azok tükrözzék adatgyűjtési gyakorlatainkban bekövetkező változásokat, vagy egyéb jogi vagy szabályozási változásokból bekövetkezett módosításokat.

KAPCSOLAT

Amennyiben az adatgyűjtési gyakorlatainkkal kapcsolatosan bármilyen további kérdése vagy kérése van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az info@marinamiracle.hu email címen, vagy az alábbi postai elérhetőségen:
Marina Miracle Hungary - Bercsényi Renáta e.v.
info@marinamiracle.hu
2230 Gyömrő, Kassai u. 16.

2019. március 3.
-----

Szia!

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj elsőként újdonságainkról és exkluzív ajánlatainkról!

A "Küldés" gombra kattintva nyilatkozol, hogy elolvastad és elfogadod az "Adatkezelési tájékoztatónkban" található adatkezelési irányelveket.

KERESÉS